Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om het onderwijs optimaal vorm te geven en de belangen van kinderen en ouders daarin steeds zorgvuldig te behartigen. Desondanks kan het voorkomen dat u het niet eens bent met beslissingen of gedragingen van een leerkracht, de directeur of iemand anders die aan de school is verbonden. 

Wij gaan ervan uit dat met elkaar in gesprek gaan en samen naar een oplossing zoeken de beste manier is om er uit te komen. Als het gesprek met de leerkracht niets oplost kunt u zich tot de directeur of een andere leidinggevende van de school wenden. 

Mocht het u na bovenstaande gesprekken niet lukken een probleem op school alleen op te lossen dan kunt u terecht bij de contactpersoon(en) van de school, te weten: 

De contactpersoon zal met u nagaan of alle mogelijkheden om de klacht in school op te lossen zijn geprobeerd en kan u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon. De klacht wordt inhoudelijk niet met de contactpersoon besproken. Dat laatste is de taak van de vertrouwenspersoon, die door de VCOG voor al haar scholen is benoemd.

Leidt de interne behandeling van uw klacht niet tot een oplossing of heeft u een klacht over de directie van de school dan kunt u terecht bij het bevoegd gezag van de VCOG. Contactinformatie:

 

VCOG

postbus 9401 

9703LP Groningen

tel. 050-5713735
e-mail [email protected]

 

Uw klacht zal vanuit bovenstaand meldpunt in behandeling worden genomen door de daartoe aangewezen perso(o)n(en) conform de klachtenregeling van de VCOG. 

 

 

 

 

(GCBO)

In zeldzame gevallen leidt bovenstaande procedure niet tot een bevredigende oplossing. Op dat moment kunt u terecht bij de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO).

Contactinformatie: 

Postbus 823224

2508EH Den Haag

tel.       

070-3861697

e-mail 

[email protected]

website

www.gcbo.nl