Ziekmelden

Leerling ziekmelden

Bij ziekte van een leerling wordt u verzocht hierover zo snel mogelijk de betreffende leerkracht of de schoolassistent te informeren. Dit kan telefonisch (voor half negen op telefoonnummer 050 5777681) of via het ouderportaal Social Schools. Wanneer uw kind om kwart voor negen, zonder melding van uw kant, niet op school aanwezig is nemen wij telefonisch contact met u op. Wilt u afspraken met de tandarts, dokter en orthodontist en andere hulpverleners na schooltijd maken en anders hiervoor verlof aanvragen? 

Belangrijk: Ongeoorloofd verzuim van meer dan drie aaneengesloten schooldagen of gedurende 1/8 deel van de schooltijd of meer, voor een periode van vier aaneengesloten weken, wordt altijd schriftelijk gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen.

CBS De Wegwijzer is op het volgende telefoonnummer te bereiken: 050-5777681

Extra verlof

Onderwijs is heel erg belangrijk en wij willen dat de kinderen zoveel mogelijk de geplande lessen bijwonen. We kunnen als school toestemming geven voor vrije dagen die onder de regels van extra vrije dagen vallen. De aanvraag van alle extra vrije dagen gaat via een formulier dat u kunt aanvragen bij de directie of via het ouderportaal Social Schools bij Verlofaanvragen. Een aanvraag indienen voor bijvoorbeeld luxe verzuim zoals uitjes en extra vakantiedagen wordt niet toegekend.

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Hierbij kunnen flinke boetes worden opgelegd. De leerplichtambtenaar kan rond de vakanties bezoekjes afleggen bij de school of bellen en vragen naar de zieke kinderen.

Er zal meer aandacht zijn voor het te laat komen, voor het regelmatig ziekmelden en bijvoorbeeld een hele morgen verzuimen voor een doktersbezoek.

De kinderen onder de 5 jaar zijn niet wettelijk verplicht om naar school te komen. Wel hebben zij door inschrijving een contract met de school afgesloten, dat zij onderwijs willen volgen. Daar horen de regels van het verzuim ook bij. De leerplichtambtenaar kan aan de ouders van deze leerlingen geen sancties opleggen, wel zal zij u er op wijzen hoe belangrijk het is dat uw kind regelmatig naar school komt. Ook voor de 4-jarigen moet het formulier worden ingevuld.

Voorbeelden van verlof

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • verhuizing
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
  • 12 ½-, 25-, 40-, 50- en 60- jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten

    *Graag de kaart met uitnodiging/ aankondiging meenemen.