Onderwijs

Het onderwijs van de Wegwijzer steunt op een aantal pilaren:

Basisvaardigheden

In de eerste plaats stelt onze school het doel om de leerlingen de basisvaardigheden aan te leren. Wij streven ernaar om onze leerlingen zo optimaal mogelijk te leren lezen, te leren rekenen en te leren schrijven. Dit bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. 

Onderwijsaanbod afstemmen

Door de leerdoelen centraal te stellen wordt er zo efficiënt mogelijk gewerkt tijdens de lessen. Expliciete directe instructie wordt zoveel mogelijk toegepast bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. De lessen zijn dynamisch en gericht op differentiatie. De leerkracht probeert in een zo vroeg mogelijk stadium het handelen af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de klas en de individuele leerling.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Op de Wegwijzer wordt er gewerkt met planborden. Op het planbord houdt een kind zelf bij welke extra taken er gedaan zijn en welke taken er nog gedaan moeten worden. Plannen, afspraken maken en zelf beslissingen kunnen nemen zijn vaardigheden waar wij de kinderen in willen trainen. Bij de kleuters werken we middels het digikeuzebord

ICT als hulpmiddel

De techniek ontwikkelt zich tegenwoordig razendsnel. Laptops en tablets worden voor de leerling ingezet om zoveel mogelijk het leren te ondersteunen. ICT gebruiken wij als hulpmiddel naast het werken uit  en in (werk)boeken.

In de bovenbouwgroepen richten wij ons op digitale vaardigheden als tekst verwerken, de juiste informatie op kunnen zoeken en jezelf digitaal kunnen presenteren. In de bovenbouw krijgen leerlingen een ‘eigen’ device toegewezen.

Kennis van de wereld

Het ontwikkelen van kennis over de wereld staat centraal in ons onderwijs. Dit onderwijzen wij aan de hand van de wereld oriënterende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en kunst en cultuur.  Met een brede kennisbasis zijn onze leerlingen in staat om creatief en kritisch te leren denken.

Sociaal-emotioneel welbevinden

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Daarom besteedt onze school structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we het welbevinden van de kinderen erg belangrijk vinden. Ook willen we dat  onze kinderen goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). 

Spelend leren in groep 1 en 2

Jonge kinderen hebben van nature een onderzoekende houding. Ze willen de wereld om zich heen verkennen en leren begrijpen. Vanuit deze behoefte willen wij de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren. Daarom bieden wij een betekenisvol aanbod, door te werken vanuit thema’s en verhalen die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. We werken aan leerdoelen gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden die we in samenhang aanbieden:

  • taal-denkontwikkeling
  • beginnende geletterdheid
  • beginnende gecijferdheid
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • motorische ontwikkeling
  • muzikale ontwikkeling en expressie

Jonge kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs en in hun eigen tempo. Daarom is observeren erg belangrijk, zodat het aanbod en de begeleiding wordt afgestemd op het ontwikkelingsniveau van elk kind. Dit krijgt vorm in gerichte activiteiten in de grote kring, het werken met kleine groepjes en het spelen en ontdekken in de hoeken en buiten op het plein.

We geven veel ruimte voor spel omdat het voor de kinderen zo vanzelfsprekend is om te spelen. Dit is wat ze het liefste doen en daarbij is het voor hun brein de meest logische en betekenisvolle manier om te leren.
Een kleuter die betrokken speelt, is actief bezig de wereld te ontdekken en ontwikkelt zijn cognitieve, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden. Verder bevordert spelen de zelfstandigheid, fantasie en creativiteit, het nemen van initiatieven en het oplossen van problemen.

In de bouwhoek bouwt een groepje jongens een politiebureau met een garage erbij. In dit proces praten ze met elkaar, ze overleggen, maken plannen en werken samen. Ze doen wiskundige ontdekkingen met betrekking tot meten, balans en ruimtelijk inzicht. Ze komen voor problemen te staan die ze samen oplossen en al bouwend wordt er onderhandeld over de verdeling van de rollen en het spelscenario: ‘Ik was de politie en jij was de boef en toen…’.

Op de Wegwijzer zijn meerdere leerkrachten opgeleid (en in opleiding) tot jonge kind specialist, om nog beter te kunnen aansluiten bij de specifieke behoeften van kleuters.