Visie en missie

Ons onderwijs

Wij zijn een school waar kinderen vanaf twee jaar welkom zijn op de peuterspeelzaal Klein Duimpje en vanaf vier jaar in het basisonderwijs.      

Onze school staat midden in de maatschappij en staat open voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Je hoeft niet christelijk te zijn om je bij ons op school thuis te voelen, een andere levensbeschouwing en gezindte zijn welkom.

We geven inhoud aan onze christelijke identiteit door aandacht te geven aan de wereldgodsdiensten, door te vertellen uit de bijbel en door samen te vieren. Het is belangrijk voor ons om met elkaar in gesprek te gaan over wat deze verhalen en feesten ons vandaag de dag nog zeggen.  Ieder kind zien we als een bijzonder individu met eigen talenten, mogelijkheden en behoeften. Iedereen kan en mag zichzelf zijn; er mogen dus verschillen zijn. Naast de aandacht voor het individuele kind, hechten we ook veel waarde aan het gemeenschappelijke, het samenleven en samenwerken. Er is ruimte voor ontmoeting tussen kinderen onderling en kinderen, ouders en buurt. Wij stimuleren dit door activiteiten onder en na schooltijd.  Wij hebben duidelijke regels, voorspelbaar gedrag en protocollen. Wij wijzen elkaar op het naleven hiervan.   Vanuit deze vertrouwde omgeving komen we tegemoet aan de verschillende behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen binnen passend (=adaptief) onderwijs.       

Wij gaan uit van de drie basisbehoeften van het adaptief onderwijs. Deze behoeften zijn: Relatie, competentie en autonomie.      

Een goede relatie tussen kinderen onderling, kinderen en leerkrachten, maar ook leerkrachten en ouders vinden we erg belangrijk. Wij vinden het geven van onderwijs een zaak van leraren en begeleiding van leerlingen een zaak van leraren en ouders samen. Daarom hechten wij veel waarde aan contacten met de ouders en stellen wij betrokkenheid en inbreng op prijs.                           

De kinderen moeten zich geaccepteerd en welkom voelen. Wij creëren een veilige, plezierige en oplossingsgerichte leeromgeving: in alle groepen besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Thema’s als samenwerken, luisteren naar elkaar, pesten en het oplossen van conflicten komen daarbij aan de orde. Wij zijn een Vreedzame school en samen met de andere scholen in de wijk op weg naar een Vreedzame wijk.   

Tevens vinden wij het op De Wegwijzer belangrijk dat kinderen zich competent en bekwaam voelen. Wanneer kinderen merken dat ze iets kunnen en hier waardering voor krijgen ontwikkelen ze het gevoel van eigenwaarde en gaan ze hun eigen talenten (nog) meer ontwikkelen en inzetten. Het is belangrijk dat kinderen met plezier gericht zijn op het leren en uitgedaagd worden om nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Wij bieden een afwisselend rooster en geven les volgens het Expliciete Directe Instructiemodel.   

We geven kinderen autonomie door ze zelf keuzes te laten maken. We stimuleren hen kritisch te zijn, verantwoordelijkheid te dragen en zichzelf te zijn, zodat ze zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen, in denken en handelen.     

Vanuit deze basisbehoeften spelen wij zo goed mogelijk in op de onderlinge verschillen tussen kinderen.  

Binnen de mogelijkheden van onze school en de groep bieden wij onderwijs op maat. Dat betekent voor ons dat er ruimte is voor ieder kind om, binnen de veiligheid en vertrouwdheid van de groep, de eigen mogelijkheden, kennis en vaardigheden te ontwikkelen.    

Dit geldt zowel voor het cognitieve aanbod zoals taal en rekenen, als het expressieve aanbod, zoals handvaardigheid en muziek.  In de kleutergroepen staat het spelend ontdekken en spelend leren voorop. Vanaf groep 3 nemen naast groepsgerichte lessen, de niveaugroepen, het zelfstandig werken en het keuzewerk een belangrijke plek in. Natuurlijk gaat er in alle groepen extra zorg uit naar leerlingen met leer- en gedragsproblemen en krijgen meer begaafde kinderen meer gestructureerde uitdaging. We streven naar een goede doorgaande lijn binnen alle aspecten van ons onderwijs.     

Wat onze school extra bijzonder maakt is de speciale aandacht voor kunst- en cultuur- educatie, aangeboden in onder andere projecten, ateliers, onderzoek en voorstellingen. Via literatuur, muziek, dans, drama/theater, beeldende kunst en beeld en geluid, krijgen onze leerlingen de mogelijkheid om de diverse terreinen op verschillende manieren te leren ontdekken, de mogelijkheid zich te uiten en te communiceren.