Werkwijze

Succes For All

Speerpunt: SfA (Succes for All) groep 4

Doel: Goed kunnen lezen is de kern van succes op school en in de maatschappij. Het doel van het Success for All is dan ook om van elke leerling, binnen de samenwerking met zijn mededelingen en de stimulans van de ouders, een goede lezer en een goede ‘leerder’ te maken.

Werkwijze: Goed kunnen lezen is belangrijk. In het Success for All programma wordt het leren lezen èn leesplezier gestimuleerd door kinderen actief taal te laten gebruiken. Dit wordt gedaan door aansprekende boeken te lezen en na het lezen bijvoorbeeld:

* Op te schrijven wat jij zou doen als jij hetzelfde zou meemaken,

* Samen met klasgenoten een groepsgedicht te maken,

* Tips en tops te geven aan klasgenoten die net een stukje tekst hebben voorgelezen.

Het leren lezen wordt nauwlettend gevolgd binnen Success for All. Als dit wat moeizamer gaat krijgen leerlingen 3x per week 20 minuten individueel extra hulp.

Ouders zijn nauw betrokken bij het proces. Zij lezen thuis, wonen open lessen en koffieochtenden bij. Kinderen werken in teams. Hierdoor leren ze elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren. Success for All stimuleert dus niet alleen de taal-/leesontwikkeling, maar ook de sociale ontwikkeling en de ouderbetrokkenheid. Succes wordt in het team en in de klas gevierd!

Resultaat: Het resultaat zal in 3 jaar een voorsprong van een half jaar geven. Op de korte termijn: veel leesplezier, goede mondelinge en schriftelijke reflectie. De leerkrachten van groep 3 en 4, de tutoren en de coördinatoren zijn leesexperts geworden!

 

Wegwijzer Handboek

Speerpunt: Handboek Wegwijzer

Doel: In kaart brengen en borgen van doelen, werkwijzen, regels, afspraken en structuren van het onderwijs en geledingen op cbs De Wegwijzer.

Werkwijze: De LB-ers maken de beleidsplannen vanuit hun expertise. Jeroen Goedknegt, leerkracht groep 7 en onderwijskundige heeft tijd vrijgemaakt die ontstond doordat hij een LIO-er voor de groep had staan. Er is overleg geweest met verschillende disciplines over de opzet en inhoud en verzameld wat reeds opgetekend was. Er is gestart met de beschrijving

Resultaat: Helaas is veel tijd van Jeroen toch opgegaan aan andere zaken, zoals het begeleiden van zijn groep en invalwerkzaamheden, en koste het verzamelen en de overleggen over wat nu precies opgetekend moest worden veel tijd. Het positieve is dat er al veel besproken en beschreven is, dat iedereen het belang van dit document inziet en het een gedragen document is. We moeten hier nog verder mee aan de slag.

Groepsdoorbrekend werk

Speerpunt: Groepsdoorbrekend werken

Doel: De leerlingen krijgen hun instructie in een andere groep of leerjaar die aansluit bij hun huidige niveau. Leerkrachten kunnen zich focussen op het niveau dat zij onderwijzen. Leerlingen van de bovenbouw leren met en van elkaar

Werkwijze: De roosters van groep 5 tot en met 7 zijn op elkaar afgestemd. Leerlingen kunnen voor een bepaald vak naar een andere groep toe gaan om daar de instructie en inoefening te krijgen. De selectie gaat onder toezicht van de interne begeleider. Zij en de leerkracht van de basisgroep zijn verantwoordelijk. Het technisch- en begrijpend lezen is opgedeeld in niveaus. Eén leerkracht is verantwoordelijk voor één niveau en ontvangt de leerlingen die zich op dat niveau bevinden. Daarnaast worden thema’s aangeboden waar de groepen 6 t/m 8 samen aan werken in kleine groepjes waarin alle leerjaren vertegenwoordigd zijn.

Resultaat: Leerkrachten kunnen zich richten op één niveau. Leerlingen worden beter begeleid op hun niveau en zijn minder solitair aan het werk in hun basisgroep. Leerlingen kunnen van elkaars talenten profiteren en leren samen te werken met jongere- en oudere leerlingen. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot hogere resultaten en een goede sfeer in de bouw.

Analyseren

Speerpunt: Analyseren

Doel: Tegemoet komen aan wat ieder kind nodig heeft. Leren kijken en begrijpen wat je ziet waarna je voor de juiste interventie kiest.

Werkwijze: leerkrachten leren onder leiding van Sanne Bronk de leerlijnen kennen van hun eigen leerjaar en de naaste leerjaren. Wat moeten de kinderen kennen en kunnen en waar moeten keuzes op gebaseerd worden. Leerkrachten gaan daarnaast de toetsen rekenen bekijken en bepalen wat er voor de groep en het individuele kind ingezet moet worden.

Resultaat: De kinderen worden nog individueler begeleid in wat ze nodig hebben om een volgende stap te kunnen maken. Leerkrachten krijgen meer vertrouwen in dat ze de juiste stof aanbieden. De resultaten in de hele scala van toetsing worden als gevolg hiervan beter.

Muziek

Speerpunt: Verkenning Muziek

Doel: Meer muziek in de klas, leerkrachten beter opgeleid, kinderen in contact brengen met muziek in de breedste zin.

Werkwijze: Wij zijn gestart met een muziekproject en zoeken samenwerking met verschillende disciplines en geledingen om te kijken wat bij ons past en wat haalbaar is. Het project werd afgesloten met een optreden door alle kinderen en optredende ouders/ leerkrachten in het poppodium Simplon. Het was een groot succes. We zijn uiteindelijk contacten aangegaan met het Conservatorium en Harmen Ridderbos van o.a. Town of Saints. Met hen hebben we als samenwerkingspartners de Impuls Muzieksubsidie aangevraagd. Helaas is deze middels loting afgewezen. We gaan volgend jaar een nieuwe poging doen. Muziek wordt ons speerpunt voor het schooljaar 2017-2018.

Resultaat: Een verbindende factor tussen de verschillende geledingen, het heeft veel plezier opgeleverd. We weten wat we willen gaan doen met de muziek en gaan dit verder uitbouwen!

Gezonde voeding

Speerpunt: Gezonde voeding

Doel: Kinderen in aanraking brengen met gezonde en gevarieerde voeding. Kinderen uit gezinnen die op en onder de armoedegrens leven voorzien van goede voeding en daarnaast hun ouders ondersteunen en bewust maken van de mogelijkheden van gezonde voeding binnen een smalle beurs.

Werkwijze: Er is schoolfruit via de Europese subsidie of verstrekt door de Gemeente waardoor leerlingen geen pauzesnack mee hoeven te nemen. In samenwerking met Resto van Harte en onder begeleiding van kok Ids Blaauw koken leerlingen een lunch voor de leerlingen vanaf groep 3. De leerlingen krijgen eens per week een warme maaltijd. De kookdienst wordt afgesloten met een diner in het restaurant Bie de Buuf waar de leerlingen die dat willen, koken voor hun ouders en klasgenoten. Dit is mogelijk door een gemeentelijke subsidie van 20.000 per jaar.

Resultaat: Kinderen krijgen op meerdere momenten in de week gezonde voeding. Kinderen maken kennis met gezonde en gevarieerde gerechten en leren deze te bereiden. Leerlingen hebben een taak en zijn verantwoordelijk voor een lunch. Kinderen leren op educatief gebied over bereidingen, grondstoffen en smaken.  Kinderen en hun ouders krijgen een etentje aangeboden wat zeer gewaardeerd wordt en waar heel erg van genoten is.

Vieringen

Speerpunt: Vieringen, Feesten en Projecten

Doel: Samen beleven, plezier maken, tijd voor elkaar uittrekken, een onderwerp uitdiepen, en leren vanuit een andere dimensie.

Werkwijze: Samen beleven van: Kinderboekenweek, Wegwijzer got talentshow, Sint, Kerstviering per bouw, Kerstmarkt, de Koningsdag, de kunstateliers, de Grote Rekendag, bijeenkomst Mediawijsheid i.s.m. het Eerste Bedrijf en politie, kunstmenu met centraal het bijwonen van een theatervoorstelling, bezoek synagoge, kranslegging monument, Presentatie Tweede Wereldoorlog, afscheidsfeest groep 8, NL doet, Pannenkoekendag en als absoluut hoogtepunt het muziekoptreden van de hele school, inclusief ouders in Simplon!  Alles voorbereid binnen het taakbeleid, meestal in werkgroepen, inclusief ouders.

Resultaat: Positieve binding tussen de geledingen, bevordering goede sfeer en prachtige herinneringen!

Opbrengstbewust handelen

Speerpunt: Opbrengstbewust handelen

Doel: Leerkrachten in de onderbouw kunnen het opbrengstbewust handelen concretiseren door systematisch aan te sluiten bij de specifieke kenmerken van de ontwikkelfase van de kleuter en hier hun handelen systematisch en doelgericht aan verbinden.

Werkwijze: In het onderwijsaanbod een combinatie maken van rijke, gevarieerde en doelgerichte activiteiten gebaseerd op de leer-en ontwikkellijnen van taal en rekenen en (rollen) spel, afgestemd op de ontwikkelbehoefte van kinderen.

Het onderwijsaanbod op activerende wijze betekenisvol maken voor alle kinderen door interactief en gedifferentieerd handelen. Dit door gezamenlijk met kinderen te oriënteren, samen te oefenen en tenslotte het kind zelf te laten doen en vertellen.

In kaart is gebracht het “wie, wat, waar, wanneer en hoe” van het huidige onderwijs bij de kleuters en aan de hand hiervan zijn de operationele doelen opgesteld.

Jenthe Baeyens, VVE docent, onderwijskundige en specialist Het Jonge Kind, voert tevens een onderzoek uit in alle onderbouwen van de VCOG om te bepalen waar we met elkaar staan in het opbrengstbewust handelen.

Resultaat: De leerkrachten zijn zich bewust van hun voorwaardelijk handelen in hoeken en in het spel. De bewustwoording zal, onder leiding van Jenthe Baeyens, omgezet worden in concrete ontwikkellijnen en uitwerkingen. De hoeken in de gang zijn nu ingericht met een leeshoek, ontwikkelingsmateriaal en computers. Met deze “stille” hoeken sluiten we beter aan bij de rest van de activiteiten in de gangen van de school.

Ouderbetrokkenheid

Speerpunt: Ouderbetrokkenheid “Communicatie”

Doel: Betere afstemming van ouders/ kinderen/ school waardoor er wederzijds meer begrip voor elkaar ontstaat.

Werkwijze: Er is mede op verzoek van de ouders een pilot gestart in groep 6. Ouders worden 4x uitgenodigd voor een ouderavond, kunnen gebruikmaken van een maandelijks spreekuur, vullen een ideeënbox en worden herhaaldelijk gebeld en persoonlijk uitgenodigd als dat voor hun kind noodzakelijk is.

In groep 3 en 4 is met ouders het Ouder- en Familieteam van Success for All gestart waarbinnen besproken wordt hoe we elkaar in het leesonderwijs kunnen versterken.

Er is 4x een Schooloudervergadering uitgeschreven waar de directie met vertegenwoordigers uit de groepen meningsvormend is gesproken over zaken als veiligheid, waterschool, op tijd de lessen starten.

Resultaat: Ouders hebben weinig gebruik gemaakt van de uitnodigingen. Wanneer het goed gaat met hun kind is de behoefte tot contact minder aanwezig. De ideeënbox bleef leeg. Teleurstellend voor de leerkrachten die hier veel energie in hebben gestoken. Er is afgesloten met een hightea in de groep en met ouders en leerlingen bekeken of de gestelde doelen ook behaald zijn. Ouders en kinderen waren zeer tevreden over de inzet van de school/ leerkrachten en de sfeer en veiligheid en hebben de structuur minder nodig gehad dan gedacht.  Het Ouder- en Familieteam is een mooie toevoeging en heeft concreet de band tussen ouders en school versterkt middels open lestijden, extra koffiemomenten waarbij ook het O&F team aanwezig was. Meer podium voor de resultaten in de klas.

ICT

Speerpunt: Herinrichting Hardware

Doel: De leerkrachten en leerlingen gedifferentieerd laten werken. Binnen de ICT mogelijkheden creëren om vaardigheden te ontwikkelen en ondersteuning bij de instructie te bieden.

Werkwijze: Alle leerkrachten hebben een Surface pro 4 in bruikleen van de VCOG gekregen die ze naast schoolopslag ook voor privéopslag vrij mogen inzetten en iedere dag mee moeten nemen om in het onderwijs in te zetten.

De stations zijn verouderd of werken onvoldoende voor de inzet die wij verlangen. De hele ICT-infrastructuur is opnieuw in kaart gebracht en de investeringen en onttrekking voor de komende jaren aangepast. De WIFI is nog steeds niet overal in te zetten en een bron van ergernis.

Resultaat: Alle leerkrachten kunnen en kennen de vereiste vaardigheden. De infrastructuur is in kaart en de investering/ onttrekking is up to date.  De ICT-er en BRIN buigen zich over het WIFI probleem.

Speerpunt: Gebruik Office 365

Doel: Uitbreiding van mogelijkheden om met een digitale samenwerkomgeving te werken en op een verantwoorde manier om te gaan met de veelheid aan documenten.

Werkwijze: Verkennen van de werkomgeving aan de hand van instructiefilmpjes en demonstraties.  Kennis maken met de verschillende onderdelen van Office 365. (Mail groepen, Sharepoint, Office 2016, digitaal vergaderen). Afspraken maken over dé manier van digitaal samenwerken binnen Office 365. Digitaal samenwerken implementeren. Digitaal samenwerken evalueren en bijstellen. Dit onder begeleiding en aanvoering van Ronald Staal en Jeroen Goedknegt.

Resultaat: Leerkrachten weten hoe ze moeten werken met Sharepoint en wat de mogelijkheden en afspraken zijn omtrent samenwerking.

Financiën

 

Speerpunt: Meerjarenbegroting/ investeringsplan

Doel: Het doel van het investeringsplan is een overzicht te geven van de voorgenomen investe- ringen in de komende jaren. Daarbij wordt in het investeringsplan de financieringsbehoefte per jaar zichtbaar gemaakt.

Werkwijze: De inventarisatie van de vervangingsbehoefte van de gebruiksmaterialen is herijkt en vastgesteld. Een aantal posten is doorgeschoven naar 2018 zoals het aanschaffen van een methode voor Wereld Oriëntatie.

Het investeringsplan ICT is gemaakt op basis van de per jaar te vervangen computers, laptops en Surfaces en te vervangen digiborden.

Resultaat: Goedgekeurde en doordachte, op het schoolplan afgestemde, investeringsplannen

Speerpunt: Subsidies

Doel: Een subsidie is geen doel op zich, wel een manier om meer te kunnen doen dan de draagkracht van Lumpsum en de ouderbijdrage.

Werkwijze: Er wordt uitgegaan van het Schoolplan en het Jaarplan en gekeken waar extra mogelijkheden liggen die aansluiten bij reeds bestaande wensen.

De directie en expertise leerkrachten LB definiëren de aanvraag. De volgende aanvragen zijn gedaan:

Project Muziek, Impuls Muziekonderwijs, Schoollunch, Schoolfruit, brugfunctionaris, VVE leerkracht, Creatief Therapeut, Aanschaf extra materialen VVE ( Lilaland), Mediawijsheid, ….

Resultaat: Behalve Impuls Muziekonderwijs is alles toegekend en uitgezet.

 

Speerpunt Website www.cbs dewegwijzer.nl

Doel: Overzichtelijker en duidelijker website zodat derden onze school beter leren kennen.

Werkwijze: Er is een werkgroep actief bezig geweest in samenwerking met een medewerker van BRINN.

Er is een plan van eisen en wensen opgesteld, een fotograaf ingeschakeld voor mooie foto’s, teksten zijn geredigeerd en dec “opvulling” van de items verdeeld onder het team.

Resultaat: We hebben een geheel vernieuwde en actuele website.

Personeel

Speerpunt: Gesprektechnieken

Doel: Bewustwording van en/of leren hoe op een goede manier een gesprek met ouders gevoerd wordt om elkaar zo goed mogelijk te verstaan.

Werkwijze: Middels meespeeltheater worden de leerkrachten van groep 3 tot en met 8 dagelijks voorkomende en herkenbare situaties voorgelegd die later in een veilige setting met acteurs nog verder worden geoefend.

Resultaat: Leerkrachten voelen zich zelfverzekerder en zijn zich meer bewust van hun eigen rol en invloed op de uitkomst en het verloop van het gesprek.

 

Speerpunt: Werkwijze interne begeleiding

Doel: Betere begeleiding en inzicht in de leerkrachten en de groepen.

Werkwijze: De vraag aan Cedin, Nan Kooiker, is gesteld of we het goede doen en dat wat we doen ook goed doen.

De interne begeleiders zijn gevolgd en er is een aantal keren gesproken.

Resultaat:  De taken en bevoegdheden moeten helderder zijn, gesprekken zullen MT-breed worden opgepakt, interne begeleiders moeten duidelijker aanwezig zijn en hun expertise inzetten.

 

Speerpunt Starters

Doel: Starters middels intervisie elkaar laten ondersteunen en inwijden in de schoolcultuur.

Werkwijze: De starters komen 6x per jaar bij elkaar en brengen onderwerpen in die hen bezighouden of waar zij meer informatie over willen hebben.

Resultaat: Wanneer er tijd voor elkaar is blijkt het fijn om van elkaar te horen dat men tegen dezelfde dingen aanloopt. Het belang van een Handboek Wegwijzer is ook hier regelmatig op tafel gekomen. Er zou nog meer uit te halen zijn, dat gaan we onderzoeken.

 

Speerpunt: Inzet Brugfunctionaris

Doel: Een brug vormen tussen thuis en school om ouders sneller op te nemen in de schoolcultuur en de ouders bewust te maken van de hulp die geboden kan worden. Het geeft leerkrachten meer inzicht in de thuissituatie waardoor er eerder een open houding naar elkaar ontstaat.

De brugfunctionaris ziet 80 % van de doelgroep minimaal eens per jaar.

Werkwijze: De brugfunctionaris Saskia Stam heeft een formatie van 0,2 waarin ze alle nieuwe leerlingen thuis bezoekt en de thuissituatie in kaart brengt.

Ouders kunnen de brugfunctionaris altijd aanspreken en de brugfunctionaris belt minimaal eens per jaar op om te vragen of zij iets voor het gezin kan betekenen. De leerkrachten kunnen haar inschakelen wanneer zij zich zorgen maken over een gezin. Zij heeft veel contact met het WIJ-team van de wijk waarin het kind woont. Zij probeert zichtbaar te zijn voor alle ouders maar met name de ouders van de onderbouw.

Resultaat: De brugfunctionaris wordt gezien als een belangrijke schakel. De opbouw en bekendheid van de functie vergt tijd maar is niet meer weg te denken uit de organisatie. Het team moet leren de brugfunctionaris proactief in te zetten.

 

Speerpunt: Teambuilding

Doel: Organisatie van activiteiten waarin het personeel nader tot elkaar komt.

Werkwijze: Er is een aantal activiteiten geweest, de familiedag van de Wegwijzer, kerstborrel, personeelsdag VCOG, margedagen met ruimte voor ontmoeting, pluimen, kaartjes en presentjes, afsluiting schooljaar.

Resultaat: Wij zijn een warm, open en op elkaar gericht team. We hebben behoefte aan regelmatig een “borreltijd”. Dat wordt geagendeerd.

 

Speerpunt: Cursussen

Doel: Een leven lang leren

Werkwijze: Er zijn gezamenlijke en individuele cursussen gevolgd:  Pre Masters, Masters, Succes for All, ICT, Analyse rekenen San Bronk, Cedin, mediawijsheid, muziek, gesprekstechniek. 

Resultaat: Er zijn certificaten en diploma’s gehaald. De leerkrachten hebben hun expertise ingezet of gaan hun expertise inzetten.